Integriteit

Integriteit heeft te maken met de kwaliteit en geloofwaardigheid van het openbaar bestuur. De integriteit van politieke ambtsdragers krijgt vanwege maatschappelijke ontwikkelingen steeds meer gewicht. Bovendien is de belangstelling voor integriteitsvraagstukken toegenomen. Voor bestuurders en volksvertegenwoordigers zijn er meerdere hulpmiddelen beschikbaar om vragen over hun eigen en andermans integriteit te beantwoorden.

Screening

Het waarborgen van integriteit begint bij de indienstneming van politieke ambtsdragers. Het screenen van kandidaat-bestuurders kan voorkomen dat zich later problemen voordoen. Bovendien vergroot screening het bewustzijn van kandidaten over integriteitsrisico’s. Hiervoor zijn de Basisscan en Handreiking integriteitstoetsing kandidaat-bestuurders beschikbaar. De bestuurdersverenigingen van politieke partijen spelen een belangrijke rol in het waarborgen van integriteit tijdens de kandidaatstellingsprocedure.

Preventie en trainingen

Om de integriteit te waarborgen, is het van belang om preventief te handelen. Een goede voorbereiding en een duidelijk beleid helpen politieke ambtsdragers om zich weerbaar op te stellen. Concrete regels, procedures en gedragscodes zijn belangrijke instrumenten en hulpmiddelen om een open, transparante en integere organisatiecultuur te realiseren.

(Vermoedens van) integriteitsschendingen en integriteitsonderzoeken

Als binnen de organisatie vermoedens ontstaan over integriteitsschendingen van een politieke ambtsdrager, kan het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers advies geven over een (extern) onderzoek en een transparant en zorgvuldig vervolgproces. Daarnaast kan de handleiding over de rol van griffier helpen bij het in kaart brengen van het veranderende krachtenveld en bij het vormgeven van de juiste rolverdeling voor de betrokkenen.