Veiligheidspakket startende burgemeesters

Het prachtige ambt van burgemeester brengt helaas vaak ook risico’s met zich mee. Het advies is om meteen aan de start te zorgen voor goede voorlichting over de persoonlijke veiligheid, zodat de burgemeester zich proactief en preventief kan voorbereiden. Dit is van belang voor de burgemeester zelf maar ook voor diens partner en collega’s. Het Netwerk Weerbaar Bestuur heeft daarom begin 2019 een Veiligheidspakket startende burgemeesters samengesteld waarin de ondersteuning van het netwerk gebundeld is.

In dit Veiligheidspakket treft u informatie aan over de zelfscan persoonlijkheid veiligheid, de Woningscan en het veiligheidsgesprek door het CCV. Ook is informatie over de training ‘Omgaan met intimidatie en bedreiging door burgemeesters en wethouders’ en het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur in het pakket opgenomen. Het Aangifte en schadeverhaal, Stelsel bewaken en beveiligen, debriefing en nazorg na een incident worden ook nader uitgelegd. Evenals het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers.

Een fysiek exemplaar van het Veiligheidspakket burgemeesters wordt overhandigd aan elke nieuwe startende burgemeesters.

Woningscan en zelfscan

Als politieke ambtsdrager kunt u rondom uw privéwoning te maken krijgen met geweld of intimidatie. Door het aanvragen van een woningscan en veiligheidsgesprek, is dit te voorkomen. Hierbij wordt gekeken naar de veiligheid in en om de eigen woning. Daarnaast kunnen bestuurders een zelfscan doen, waar u persoonlijk advies en tips ontvangt om uw veiligheid te vergroten. Lees meer over de woningscan en het veiligheidsgesprek en over de zelfscan persoonlijke veiligheid.

Ook zijn er aandachtspunten en tips beschikbaar omtrent de veiligheid bij het zoeken van een nieuwe woning in de flyer Hoe veilig is uw nieuwe woning.

Training Omgaan met intimidatie en bedreiging voor burgemeesters en wethouders

Het opleidingsinstituut DJI zorgt er met opleidingen en kennisactiviteiten voor dat medewerkers in DJI-functies vakbekwaam worden, zijn en blijven. De training Omgaan met intimidatie en bedreiging voor burgemeesters en wethouders bereidt burgemeesters en wethouders voor op onverwachte situaties. Tijdens de training gaan de deelnemers aan de slag met concrete casuïstiek en ervaringen met intimiderende en bedreigde situaties. Na de training hebben de burgemeesters handvatten voor een handelingsrepertoire om in een vroegtijdig stadium de regie over de bedreigde situatie en het eigen functioneren te nemen. Lees meer over de training Omgaan met intimidatie en bedreiging voor burgemeesters en wethouders.

Aangifte, melden en schade

Als politieke ambtsdrager kunt u helaas te maken krijgen met agressie, intimidatie of bedreigingen. Wanneer het u of uw collega overkomt is het verstandig om aangifte te doen bij de politie. Ook om daarmee bijvoorbeeld geleden schade vergoed te krijgen.

In de rol die u vervult kan de vraag opkomen of het doen van aangifte zinvol is, en zo ja, op welke manier dat het beste gedaan kan worden. Wat is slim bij het doen van aangifte? Gaat u zelf aangifte doen of kan een ander dat voor u doen? Wat wilt u als organisatie uitstralen? Zo zijn er bijvoorbeeld verschillende mogelijkheden van doen van aangifte, bijvoorbeeld aangifte doen onder nummer, aangifte met domiciliekeuze (aangifte onder ander adres dan privéadres) of beperkt anonieme aangifte.

Meer informatie over aangifte, melden en schade vindt u in de Factsheet Aangifte, melden en schade (pdf).

Stelsel bewaken en beveiligen

Als u te maken krijgt met agressie of bedreigingen heeft dit een grote impact op u en uw omgeving. Uw aangifte of melding vormt het startpunt voor politie en Openbaar Ministerie om af te wegen of en zo ja welke beveiligingsmaatregelen noodzakelijk zijn. U krijgt dan te maken met het Stelsel Bewaken en Beveiligen.

Het Stelsel bewaken en beveiligen is het geheel van regelgeving en afspraken die gaan over het voorkomen van aanslagen op personen, objecten en diensten. In het Stelsel werken het Openbaar Ministerie, politie, inlichtingen- en veiligheidsdiensten en bestuurlijke organisaties samen.

Meer informatie over het Stelsel bewaken en beveiligen vindt u in de Factsheet Stelsel Bewaken en Beveiligen voor politici (pdf).

Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers

Het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (SIPA) adviseert burgemeesters bij een signaal van een mogelijke integriteitsschending door een politieke ambtsdrager. Soms overweegt de volksvertegenwoordiging om zelf opdracht te geven tot een onderzoek. Zij kan het SIPA dan ook inschakelen voor advies.

Het SIPA adviseert over de aanpak van mogelijke integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers. Dit advies richt zich vooral op de manier waarop een goed integriteitsonderzoek moet verlopen. Het Steunpunt doet zelf geen onderzoek. Bestuurders blijven zelf verantwoordelijk voor de gekozen aanpak en uitvoering.