Handreiking rol van de griffier bij vermeende integriteitsschendingen

Griffiers komen als schakel tussen raad en college en tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten in aanraking met diverse kanten van het openbaar bestuur. Integriteit is hierbij van belang.

Wanneer u als griffier wordt geconfronteerd met een (aanstaande) melding omtrent integriteit in de provincie of gemeente, ontstaat (tijdelijk) een ander krachtenveld. De handreiking ‘De rol van de griffier bij een vermeende integriteitsschending’ zoomt in op de rol van de griffier in zulke kwesties.

Fases

In de handreiking wordt ingegaan op de positie van de griffier in de verschillende fases die hij of zij meemaakt tijdens een integriteitsmelding. De handreiking gaat in op de fases ‘melding of signaal van integriteitsschending’, ‘vooronderzoek – de griffier en zijn verschillende rollen’ en ‘vervolgonderzoek’. Aangeraden wordt om alle fases te lezen, omdat zij nauw met elkaar verbonden zijn. 

Download de Handreiking De rol van de griffier bij een vermeende integriteitsschending (pdf)