Handreiking rol van de griffier bij vermeende integriteitsschendingen

Griffiers komen als schakel tussen raad en college en tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten in aanraking met de verschillende kanten van het openbaar bestuur. Integriteit is hierbij de rode draad.

Wanneer u als griffier wordt geconfronteerd met een (aanstaande) melding omtrent integriteit in de provincie of gemeente, ontstaat (tijdelijk) een ander krachtenveld. De handreiking ‘De rol van de griffier bij een vermeende integriteitsschending’ gaat over de rol van de griffier in zulke kwesties.

Fases

In de handreiking wordt ingegaan op de positie van de griffier in de verschillende fases die hij of zij doorloopt bij een integriteitsmelding. De handreiking gaat in op de fases ‘melding of signaal van integriteitsschending’, ‘vooronderzoek – de griffier en zijn verschillende rollen’ en ‘vervolgonderzoek’. Hierbij is het van belang om alle fases te bestuderen, omdat deze nauw met elkaar verbonden zijn. 

Download de Handreiking De rol van de griffier bij een vermeende integriteitsschending (pdf)