Handreiking Integriteit Politieke Ambtsdragers

In 2021 zijn nieuwe modelgedragscodes integriteit voor volksvertegenwoordigers en voor (dagelijkse) bestuurders opgesteld. Deze gedragscodes gelden voor alle bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen. De Handreiking Integriteit Politieke Ambtsdragers is bedoeld voor elke politieke ambtsdrager en moet gemeenten, provincies en waterschappen stimuleren en ondersteunen bij hun inspanningen om de bestuurlijke integriteit te versterken.

Integriteit

Integriteit heeft alles te maken met de kwaliteit van het openbaar bestuur. Ook kan integriteit het vertrouwen van de burgers in hun overheid maken of breken. Daarom moet de overheid prioriteit geven aan integriteit. Om het integriteitsbeleid concreet te maken is een aantal regels en procedures vastgesteld. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat integriteit een grondhouding is, een mentaliteit, iets waaraan gewerkt kan worden en waar iemand in kan groeien.

Gedragscodes zijn een belangrijk instrument en hulpmiddel om een open, transparante en integere organisatiecultuur te realiseren. Deze gedragscode wordt door gemeente-, provincie- en waterschapsbesturen zelf opgesteld en moet de integriteit van de politieke ambtsdragers helpen waarborgen.

Er bestaat geen blauwdruk van een integriteitsbeleid. De te nemen maatregelen moeten passen bij de eigen organisatie. Burgemeesters, commissarissen van de Koning en waterschapsvoorzitters vervullen hierbij hun wettelijke rol om de bestuurlijke integriteit te bevorderen. Daarbij blijft de basisregel bestaan dat alle politieke ambtsdragers, evenals besturen, allereerst zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de regels en voor een integere invulling van hun taken.

Meer informatie over de modelgedragscodes integriteit is te vinden in de Handreiking Integriteit Politieke Ambtsdragers.