App Ondermijning

'Welk land is de grootste producent van synthetische drugs?', 'Wat kost ondermijning de samenleving per jaar?' en 'Waar meld je anoniem vermoedens van criminaliteit?'. De app Ondermijning geeft u antwoord op al deze vragen en meer.

De app Ondermijning maakt professionals bewust van ondermijning. Ondermijnende criminaliteit is de verwevenheid tussen de onder- en  bovenwereld en is een hardnekkig fenomeen.

Criminelen maken gebruik van faciliteiten in de bovenwereld voor hun illegale praktijken. De effecten van deze vorm van georganiseerde misdaad zijn niet altijd direct zichtbaar. Uitingsvormen die  misschien in eerste instantie niet als signaal van ondermijning gecategoriseerd worden, maar die wel herkenbaar worden als je weet waar je op moet letten. Of, in de woorden van Cruijff: "je gaat het pas zien als je het doorhebt." Het kabinet heeft bij zijn aantreden de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit geïntensiveerd met onder meer een bedrag van 100 miljoen euro in het anti-ondermijningsfonds en aanvullende wetgeving. De doorontwikkeling van de app Ondermijning is hier een voortvloeisel uit en heeft tot doel de bewustwording van en kennis over ondermijning te vergroten.

Kennis en actualiteit komen samen in één app

Kennis over en bewustwording van ondermijning zijn cruciaal in de strijd tégen ondermijning. De app draagt hieraan bij door kennis en actualiteit op één plek te combineren. Deze kennis en actualiteit komen tot uiting in verschillende modules, te weten:

  • Nieuws: dagelijkse nieuwsberichten over ondermijning, geordend per thema en regio.
  • Signalen: uitgebreide informatie over signalen die kunnen duiden op ondermijning
  • Kennisbank: informatie over verschillende ondermijningsthema’s met weblinks naar onder andere documenten, nieuwsbrieven, relevante websites, podcasts en berichtgeving vanuit de media.
  • Quiz: een spel met vragen over verschillende ondermijningsthema’s, inclusief een korte toelichting op het antwoord.

In het onderdeel ‘Melden’ staat een overzicht van organisaties waar (vermoedens van) van ondermijnende activiteiten direct gemeld kunnen worden.

Doelgroep app Ondermijning

De doelgroep van de app Ondermijning bestaat uit professionals die zich bezig houden met het signaleren, analyseren en aanpakken van ondermijning. Denk aan de vele professionals bij de politie, ambtenaren openbare orde en veiligheid, BOA’s en toezichthouders, politiek ambtsdragers zoals burgemeesters en wethouders, raadsleden en medewerkers van de Belastingdienst, het Openbaar Ministerie en het RIEC-LIEC. Ook burgers en ondernemers kunnen de app gebruiken om hun kennis over ondermijning te vergroten.

Eén georganiseerde overheid tegen ondermijnende criminaliteit

De app Ondermijning is in samenwerking ontwikkeld door het RIEC-LIEC bestel, het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Aanjaagteam Ondermijning (ATO). Naast deze integrale samenwerking werkt het RIEC-LIEC bestel vanuit het principe van één georganiseerde overheid op veel manieren aan de aanpak van ondermijning. 

Kijk voor meer informatie op de website, of download direct de app Ondermijning voor Apple of Android. Bekijk de video op YouTube voor een impressie.

Neem voor meer informatie contact op met info@appondermijning.nl.