Wethoudersvereniging (WHV)

De Wethoudersvereniging is de beroepsvereniging voor wethouders. Sinds de oprichting in 2004 zet de Wethoudersvereniging zich in voor het wel en wee van alle wethouders. De huidige en mondige samenleving vraagt om reflectie op de rol en positie van de wethouder ten opzichte van krachten in de samenleving. Hierbij staat de gedachte centraal dat het wethouderschap een specifiek politiek-bestuurlijk vak is en elk vak verder kan worden geprofessionaliseerd.

Het wethouderschap is onderdeel van de lokale driehoek van het lokaal bestuur. De Wethoudersvereniging opereert als onafhankelijke derde in situaties met betrekking tot rechtspositie, integriteit, agressie, geweld, ondermijning en bestuurscrises. Deze onafhankelijkheid maakt dat de Wethoudersvereniging met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid om kan gaan met vraagstukken die hen ten gehore komen. Deze vertrouwelijkheid is voor de Wethoudersvereniging een belangrijke waarde in het soms wat eenzame wethouders-vak.

Opleiding en training

Met opleidingen, trainingen, intervisie, coaching en kennisuitwisseling draagt de Wethoudersvereniging bij aan een verdere professionalisering van het wethouders-vak. Daarnaast zet de vereniging zich in als belangenbehartiger voor de rechtspositie van wethouders in de Tweede Kamer, Ministeries en in de media. De Wethoudersvereniging biedt ondersteuning op maat als wethouders te maken krijgen met agressie en geweld of met integriteitsvragen worstelen.

Agressie en geweld | Fysieke en/of digitale bedreiging en intimidatie | Preventie en trainingen | Veiligheid woning | Mentale druk | Ondermijning | Stelsel bewaken en beveiligen | Integriteit | Screening | (Vermoedens van) integriteitsschending | Integriteitsonderzoeken | Ondersteuningsteam | Vertrouwenspersonen | Intervisie en coaching | Rechtshulp | Nazorg | Bestuurscrises

Contact