Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. Dat doen ze door agendabepalend te zijn op vraagstukken en ontwikkelingen die voor gemeenten relevant zijn. En door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven.

De VNG biedt haar leden een platform via commissies, provinciale afdelingen, congressen, studiedagen en op www.vng.nl. De VNG is de belangenbehartiger van alle gemeenten en is dan ook regelmatig gesprekspartner van andere overheden, leden van het parlement, maatschappelijke organisaties en belangenverenigingen. De VNG ondersteunt gemeenten bij het vertalen van nationale wet- en regelgeving naar gemeentelijk beleid. Tevens ondersteunt de VNG gemeenten op tal van uitvoeringsvraagstukken. Er is praktische ondersteuning in de vorm van kennisoverdracht en kennisdeling via diverse middelen. Daarnaast kunnen gemeenten via het Klant Contact Centrum (KCC) en politieke ambtsdragers en griffiers vragen stellen over specifieke beleidsthema’s en andere onderwerpen.  

Toolkit integriteit bestuurders en ambtenaren

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkelde een Toolkit integriteit voor bestuurders en een Toolkit integriteit voor ambtenaren. In de Toolkit voor bestuurders staan onderwerpen als kandidaatstelling en benoeming bestuurders, een gedragscode voor politieke ambtsdragers en wat te doen met (vertrouwelijke) informatie, geschenken en uitnodigingen. De Toolkit voor ambtenaren bevat onderwerpen als het afleggen van de eed of belofte, maatregelen gericht op informatiebescherming, wat te doen met nevenwerkzaamheden en inkoop- en aanbestedingsprocedures. Elk onderwerp biedt u uitleg en meer informatie via handboeken, steunpunten, handreikingen, infographics, brochures, gedragscodes en aandachtspunten. Lees meer over de Toolkit integriteit voor bestuurders en de Toolkit integriteit voor ambtenaren.

Vragen en hulpmiddelen

Via het Klant Contact Centrum (KCC) kunnen politieke ambtsdragers, griffiers en gemeenteambtenaren vragen stellen over specifieke beleidsthema’s en andere onderwerpen. Daarbij kunt u denken aan integriteit en ondermijning. Ook biedt de website van de VNG een overzicht van de laatste ontwikkelingen over en hulpmiddelen bij de thema’s ondermijning en integriteit, waaronder een Toolkit integriteit.

Organisatie Netwerk Weerbaar Bestuur | Agressie en geweld | Fysieke en/of digitale bedreiging en intimidatie | Preventie en trainingen | Veiligheid woning | Mentale druk | Ondermijning | Stelsel bewaken en beveiligen | Nazorg | Integriteit | Screening | Preventie en trainingen | (Vermoedens van) integriteitsschending | Vertrouwenspersonen / intervisie

Contact