Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) & Regionaal Informatie en Expertise Centra (RIEC)

De Regionaal Informatie en Expertise Centra (RIEC) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) vormen samen een landelijk dekkende netwerkorganisatie gericht op de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. De RIEC’s en het LIEC ondersteunen de samenwerking tussen gemeenten, politie, OM, belastingdienst, Kmar, ISZW, provincies, UWV, Douane, FIOD, IND en NVWA. Deze samenwerking heeft als doel om de overheid en maatschappij weerbaarder te maken om zo ondermijning tegen te gaan.

Het RIEC-LIEC-bestel biedt een juridisch kader om informatie te delen tussen de deelnemende partners. Hierdoor kan in casuïstiek op het gebied van ondermijnende criminaliteit als één overheid worden opgetreden. De RIEC’s en het LIEC richten zich op het vergroten van het zicht op en de bewustwording over de problematiek rondom ondermijning bij de overheid en private partijen. Daarnaast zorgen zij voor het delen van kennis en expertise op gebied van de aanpak van ondermijning. De RIEC’s vervullen een belangrijke rol op lokaal en regionaal niveau. Het LIEC ondersteunt de RIEC’s hierbij op verschillende vlakken zoals kennisontwikkeling, juridische ondersteuning en ICT. Maar ook zorgt het LIEC voor verbinding tussen de RIEC´s en landelijke partners zodat het netwerk en de aanpak worden versterkt.

Aanbod en ondersteuning op bestuurlijke weerbaarheid

Weerbaarheid van gemeenten en provincies, maar ook van alle andere overheidsinstellingen, is een belangrijk aandachtspunt in de aanpak van ondermijning. Bestuurlijke weerbaarheid is in alle onderdelen van de (gemeentelijke) organisatie van belang; ondermijning moet niet alleen een thema zijn van de afdeling Veiligheid. Ondermijning is een maatschappelijk probleem waartegen de hele organisatie weerbaar moet zijn en naar moet handelen. Crimineel interessante verdienmodellen als zorgfraude, vastgoedfraude en de economische inmenging van criminaliteit in de gemeente vragen om sterke barrières, ook bij afdelingen als economische zaken, vastgoed, het sociaal domein en burgerzaken. Informatiedeling tussen afdelingen kan daarbij niet ontbreken. Om de weerbaarheid te vergroten richten de RIEC´s zich op de volgende vijf thema’s:

  1. bewustwording en organisatieontwikkeling,
  2. informatiepositie,
  3. beleid en handhaving,
  4. integriteit en veilige werkomgeving en
  5. communicatie. 

Het RIEC-LIEC heeft hiervoor verschillende producten en tools ontwikkeld. Deze vind je op het Kennisplatform Ondermijning (KPO).

Kennisplatform Ondermijning en App Ondermijning

Het KPO wordt ingezet om het delen van kennis, ervaring en informatie van (overheids)professionals in de bestrijding van ondermijnende criminaliteit te vergemakkelijken. En het biedt een structuur om duurzaam kennis te kunnen borgen. Het platform bestaat uit een voor iedereen toegankelijke kennisbank met informatie over (de aanpak van) ondermijning. Daarnaast is er een besloten gedeelte met documenten die niet openbaar zijn en een netwerktool waarmee je eenvoudig in contact kan komen met professionals uit heel Nederland. Professionals die werkzaam zijn bij convenantpartners van het RIEC-LIEC-bestel kunnen zich registreren om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte. Het kennisplatform is een initiatief van RIEC-LIEC en het (toenmalige) Aanjaagteam Ondermijning.  

Een andere tool om je kennis op gebied van de aanpak van ondermijning verder te ontwikkelen is de app Ondermijning. Deze app bestaat uit een spel met vragen en antwoorden over ondermijning en een kennisbank. Zo verwijst de app Ondermijning je naar relevante artikelen, websites en boeken. Daarmee test en vergroot je jouw kennis over ondermijning. Ook leer je hoe je ondermijning herkent. RIEC-LIEC heeft de app Ondermijning samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontwikkeld. Download de app via de Google Play store of Apple App store.

Voor algemene vragen kun je terecht bij het LIEC. En voor vragen over de regionale aanpak van georganiseerde criminaliteit kun je terecht bij het RIEC in jouw regio: RIEC Amsterdam, Den Haag, Limburg, Midden-Nederland, Noord-Holland, Noord-Nederland, Oost-Brabant, Oost-Nederland, Rotterdam of Zeeland West-Brabant.

Organisatie Netwerk Weerbaar Bestuur | Preventie en trainingen | Ondermijning | Integriteit | Preventie en trainingen