Kring van commissarissen van de Koning (Kring cnvdK)

De Kring van commissarissen van de Koning (CdK) is een gezamenlijk overlegorgaan. Het overleg van de Kring richt zich voornamelijk op de rijkstaken van de CdK. In die rol ziet de CdK vooral toe op de kwaliteit van het openbaar bestuur en de samenwerking tussen overheden in de provincie, waaronder ook rijksdiensten.

De CdK adviseert de regering en individuele ministers over al datgene dat de CdK van belang acht. Deze brede bestuurlijke verantwoordelijkheid maakt dat de CdK vaak optreedt (eigenstandig of op verzoek) als bemiddelaar, als verbinder en af en toe als arbiter. 

De CdK heeft vanuit de aan hem/haar opgedragen taken een brede bestuurlijke verantwoordelijkheid om als rijksorgaan, in de vorm van een wettelijke zorgplicht, de bestuurlijke integriteit van de provincie te bevorderen. De CdK heeft bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen een adviserende en bemiddelende rol.

Ten aanzien van gemeenten ziet de CdK op de bestuurlijke integriteit wanneer die in een gemeente in het geding is. Ook hier heeft de CdK een adviserende en bemiddelende rol. Door het actief en bewust inzetten van de zijn bevoegdheden en verantwoordelijkheden is de CdK van meerwaarde bij het realiseren van een weerbaar bestuur.

Vanuit zijn/haar wettelijke taken en de daaruit voortvloeiende activiteiten heeft de CdK zowel intern binnen het eigen bestuurlijke en ambtelijke apparaat als met externe partners (met name burgemeesters en gemeenten) een relevante rol. Ook onderhoudt hij/zij vanuit die taken en bevoegdheden contacten met politie en justitie en andere relevante partners.

Concreet houdt dit onder andere in:

  • Bij de invulling van  het provinciale integriteitsbeleid een gemeenschappelijk kader ontwikkelen en handelingsperspectief bieden aan ambtenaren, volksvertegenwoordigers en bestuurders.
  • Extern heeft de CdK een wettelijke bemiddelende en adviserende rol bij verstoorde bestuurlijke verhoudingen in een gemeente. Vanuit deze positie kan de CdK een grote stimulans zijn om het integriteitsbeleid hoog op de gemeentelijke agenda te krijgen.
  • Vanuit zijn/ haar zorgplicht voor burgemeesters en in het verlengde daarvan ook de overige politieke ambtsdragers en medewerkers met een publieke taak, kan de CdK zijn positie als rijksorgaan inzetten om een goede borging van de aanpak van agressie en geweld te blijven borgen. Extern kan de CdK hier een boegbeeldfunctie vervullen. Intern draagt de CdK zorg voor borging van beleid om adequaat op te kunnen treden.
  • In de benoemingsprocedure van burgemeesters, maar ook bij de installatie van nieuwe Statenleden en leden van het college van Gedeputeerde Staten, staat de CdK nadrukkelijk stil bij de aspecten integriteit, agressie en geweld. Hij biedt burgemeesters en de provinciale politieke ambtsdragers concrete en individuele hulp.
Organisatie Netwerk Weerbaar Bestuur | Fysieke en/of digitale bedreiging en intimidatie | Ondermijning | Integriteit | Screening | Preventie en trainingen | (Vermoedens van) integriteitsschending | Ondersteuningsteam

Contact

Neem contact op met de kabinetschef van het Kabinet van de Commissaris van de Koning van uw provincie.