De Rijksrecherche

De Rijksrecherche staat voor een eerlijke overheid. Een van de belangrijkste taken van de Rijksrecherche is het opsporen en onderzoeken van (vermeend) strafbaar gedrag van overheidsfunctionarissen. Onder overheidsfunctionarissen worden zowel ambtenaren, bestuurders als bijvoorbeeld volksvertegenwoordigers en de rechterlijke macht verstaan.

De zaken waar de Rijksrecherche mee te maken krijgt hebben veelal betrekking op kwesties waarin de handelswijze van ambtenaren schadelijk is voor de betrouwbaarheid en integriteit van de overheid. In sommige gevallen zijn deze kwesties gerelateerd aan ondermijnende criminaliteit. Ondermijning is een toenemend risico voor de rechtsstatelijkheid. Het vraagt veel kennis en kunde om te kunnen opereren in dit complexe werkveld waarbij ook de publieke opinie een belangrijke factor is.

Onderzoek

Regelmatig verricht de Rijksrecherche onderzoek in een politiek bestuurlijke omgevingen, waarbij zaken vaak ook publicitair gevoelig liggen. Situaties waarin belangen kunnen verstrengelen of juist botsen en waarin persoonlijke motieven kunnen schuren met het maatschappelijk belang. Het gaat vaak om verdenkingen van corruptie zoals omkoping of het lekken van informatie (bijvoorbeeld over een benoeming). Het kan ook gaan om beïnvloeding tijdens een aanbestedingstraject of het verstrekken van vergunningen onder druk of door omkoping. Het onderzoeken van ernstige geweldsincidenten rondom politiemensen en andere overheidsfunctionarissen met politietaken, is een andere belangrijke Rijksrecherchetaak. Wanneer bijvoorbeeld bij de uitvoering van politietaken een vuurwapen wordt gebruikt of wanneer onverhoopt iemand in de gevangenis komt te overlijden wordt dit nader door de Rijksrecherche onderzocht.

Objectiviteit gewaarborgd

Om de noodzakelijke objectiviteit en professionele afstand tot politieke en bestuurlijke belangen te waarborgen, werkt de Rijksrecherche onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van het College van procureurs-generaal. Het werkveld bestrijkt elke functie en alle overheidsniveaus, zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk. De Rijksrecherche kan ook een klankbord zijn voor politieke ambtsdragers en kan helpen om misstanden te duiden en aan te pakken. Ook bij het onderkennen van risico’s, het voorkomen van escalatie en het uitstippelen van een passend vervolgtraject kan de Rijksrecherche hulp of advies bieden.

Ondermijning | (Vermoedens van) integriteitsschending | Integriteitsonderzoeken | Vertrouwenspersonen / intervisie | Ambtelijke omkoping