Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA (CLB)

Het Centrum voor Lokaal Bestuur is de bestuurdersvereniging van de Partij van de Arbeid. De PvdA staat voor een samenleving waarin iedereen meetelt. Zeker zijn van een fatsoenlijke baan, goede en betaalbare zorg, onderwijs met kansen voor iedereen en een betaalbare woning.

Juist op lokaal, regionaal en provinciaal niveau kunnen sociaaldemocratische waarden als goed werk, bestaanszekerheid, verheffing en zeggenschap verwezenlijkt worden. Het CLB ondersteunt de raadsleden, Statenleden, waterschappers en bestuurders daarin in de meest brede zin van het woord.

Bijeenkomsten

Als netwerkorganisatie brengt het CLB PvdA-politici in de gemeente, provincie en het waterschap met elkaar en met volksvertegenwoordigers uit andere bestuurslagen in contact. Daarvoor worden regelmatig netwerkbijeenkomsten georganiseerd.

Daarnaast zien de PvdA en het CLB politieke scholing als een belangrijk middel om het sociaaldemocratische gedachtegoed te bevorderen en te versterken. Bij verschillende leergangen en bijeenkomsten worden vaardigheden en maatschappelijke thema’s verder uitgediept. Ook zoeken de CLB-leden en deskundigen samen naar de beste politieke oplossingen.

Ledenplatform

Om haar leden op de hoogte te houden van relevante maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, brengt het CLB iedere week de nieuwsbrief Lokaal Bestuur uit. Ook publiceert de bestuurdersvereniging regelmatig onderzoeken over brandende kwesties in de lokale, regionale en provinciale politiek. Via de website van het CLB kunnen leden makkelijk contact me elkaar opnemen en delen ze moties, amendementen en (schriftelijke) vragen met elkaar. 

Naast de scholings- en netwerkbijeenkomsten, geeft het CLB advies op maat. De vereniging biedt afdelingen en gewesten ondersteuning bij de werving en selectie van kandidaten. Ook adviseert ze leden en fracties over politiek inhoudelijke kwesties en staat ze leden bij op het gebied van integriteit en omgaan met agressie. Afhankelijk van de vraag, brengt het CLB mensen bij elkaar of verwijst hen door. Tot slot kunnen leden bij het CLB aankloppen voor intervisie, fractietrainingen, coaching en bemiddeling.

Fysieke en/of digitale bedreiging | Integriteit | Preventie en trainingen | Vertrouwenspersonen / intervisie