Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

De adviseurs van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) hebben ruime ervaring in het veiligheidsdomein en in bewaken/beveiligen. Vanuit hun kennis over cyberveiligheid, georganiseerde criminaliteit en ondermijning, veilige woon- en leefomgeving, veiligheid en zorg en veilig ondernemen vertalen zij veiligheidsbeleid naar de praktijk en omgekeerd.

Voor politieke ambtsdragers biedt het CCV drie instrumenten aan om de weerbaarheid en veiligheid te verhogen. Dit zijn: het beveiligingsadvies voor decentrale bestuurders, de woningscan voor decentrale volksvertegenwoordigers en een advies voor de persoonlijke veiligheid. Decentrale volksvertegenwoordigers kunnen bij het CCV de woningscan aanvragen.

Beveiligingsadvies decentrale bestuurders

Decentrale bestuurders kunnen bij het CCV sinds 1 januari 2024 een veiligheidsonderzoek aanvragen dat zich richt op de activiteiten en de weerbaarheid van de bestuurder binnen de vier veiligheidsdomeinen: wonen, werken, verplaatsen en (digitale) informatie. Voor het onderzoek spreekt een veiligheidsadviseur van het CCV met de werkgever en brengt hij een bezoek aan de woning van de bestuurder om vanuit een breed kader veiligheidsrisico’s in kaar te brengen. Het onderzoek richt zich op de activiteiten en de weerbaarheid van de bestuurder binnen de vier veiligheidsdomeinen; wonen, werk, verplaatsen en informatie. Het onderzoek levert een advies op met specifieke maatregelen die passen bij de situatie van de bestuurder. Met gemeenten, provincies en waterschappen is in het kader van de vernieuwde Regeling Beveiligingsmaatregelen Decentrale Bestuurders afgesproken dat zij de geadviseerde maatregelen altijd overnemen. 

Woningscan decentrale volksvertegenwoordigers

Decentrale volksvertegenwoordigers vallen niet onder de regeling Beveiligingsmaatregelen Decentrale Bestuurders. Maar ook zij kunnen tijdens hun ambt te maken krijgen met agressie en geweld. En ook als er niet direct een concrete dreiging is, is het verstandig om aandacht te besteden aan de veiligheid in en om de eigen woning. Daarom biedt het CCV een gratis woningscan aan voor decentrale volksvertegenwoordigers. Een veiligheidsadviseur van het CCV brengt tijdens een bezoek aan de woning de veiligheidsrisico’s in kaart en geeft persoonlijke adviezen om de veiligheid te vergroten.

Advies voor de persoonlijke veiligheid 

Op de website van het CCV is een advies gepubliceerd ten behoeve van de persoonlijke veiligheid. In dit document staan handige tips om de eigen veiligheid en weerbaarheid te vergroten.

Medewerkers van het CCV werken vanuit de kernwaarden betrokken, integer, nieuwsgierig, deskundig en transparant. Alle CCV-ers zijn in het bezit van een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Organisatie Netwerk Weerbaar Bestuur | Fysieke en/of digitale bedreiging en intimidatie | Preventie en trainingen | (Vermoedens van) integriteitsschending

Contact