Partners

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Een integer en stabiel bestuur is beter in staat om de diensten te leveren waar inwoners recht op hebben. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ondersteunt het lokaal bestuur hierbij.

  Ondersteuning bij:
  Ondersteuningsteam | Preventie en trainingen integriteit | Preventie en trainingen veiligheid | Screening | Veiligheid woning
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. JenV werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven.

  Ondersteuning bij:
  Ondermijning | Opsporing en vervolging | Preventie en trainingen veiligheid | Screening | Stelsel bewaken en beveiligen
 • ARQ IVP

  ARQ IVP is partner van organisaties vóór, tijdens en na schokkende gebeurtenissen en stressvolle situaties. IVP probeert waar mogelijk schokkende gebeurtenissen te voorkomen of de impact van deze gebeurtenissen zo veel mogelijk te beperken. Ze ondersteunen hulpdiensten, vervoersorganisaties en overheden.

  Ondersteuning bij:
  Agressie en geweld | Fysieke en/of digitale bedreiging en intimidatie | Mentale druk | Nazorg | Preventie en trainingen | Vertrouwenspersonen / intervisie
 • ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises

  ARQ Kenniscentrum Impact van Rampen en Crises is het landelijke kennis- en adviescentrum voor psychosociale zorg en veiligheid bij schokkende gebeurtenissen. De kern van Stichting Impact is kennisontwikkeling en kennisdeling. Sinds 2002 heeft Stichting Impact kennis vergaard over de effecten van schokkende gebeurtenissen en is ze expert in het organiseren van passende opvang bij rampen en crisis. 

  Ondersteuning bij:
  Agressie en geweld | Fysieke en/of digitale bedreiging en intimidatie | Mentale druk | Nazorg | Preventie en trainingen | Vertrouwenspersonen / intervisie
 • Bestuurdersvereniging ChristenUnie

  De Bestuurdersvereniging ChristenUnie is dé vereniging van en voor alle ChristenUnie-politici. De Bestuurdersvereniging brengt ChristenUnie-politici met elkaar in contact. Samen weet je tenslotte meer.

  Ondersteuning bij:
  Integriteit | Ondersteuningsteam | Organisatie Netwerk Weerbaar Bestuur | Vertrouwenspersonen / intervisie
 • Bestuurdersvereniging VVD (VBV)

  De VVD is een politieke partij die denkt en werkt vanuit het liberalisme. Dat betekent dat de partij een samenleving wil waarin mensen zoveel mogelijk vrijheid hebben. De VVD heeft vijf liberale kernwaarden: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en de gelijkwaardigheid van alle mensen.

  Ondersteuning bij:
  (Vermoedens van) integriteitsschending | Integriteit | Integriteitsonderzoeken | Preventie en trainingen | Screening | Vertrouwenspersonen / intervisie
 • CAOP

  CAOP is het kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. CAOP is vertrouwd met arbeidszaken en adviseert en ondersteunt opdrachtgevers in de rijksoverheid, onderwijs en de zorg. 

  Ondersteuning bij:
  (Vermoedens van) integriteitsschending | Agressie en geweld | Integriteit | Nazorg | Ondermijning | Ondersteuningsteam | Preventie en trainingen | Vertrouwenspersonen / intervisie
 • Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)

  De adviseurs van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) hebben ruime ervaring in het veiligheidsdomein en in bewaken/beveiligen. Vanuit hun kennis over cyberveiligheid, georganiseerde criminaliteit en ondermijning, veilige woon- en leefomgeving, veiligheid en zorg en veilig ondernemen vertalen zij veiligheidsbeleid naar de praktijk en omgekeerd.

  Ondersteuning bij:
  (Vermoedens van) integriteitsschending | Fysieke en/of digitale bedreiging en intimidatie | Organisatie Netwerk Weerbaar Bestuur | Preventie en trainingen
 • Centrum voor Lokaal Bestuur van de PvdA (CLB)

  Het Centrum voor Lokaal Bestuur is de bestuurdersvereniging van de Partij van de Arbeid. De PvdA staat voor een samenleving waarin iedereen meetelt. Zeker zijn van een fatsoenlijke baan, goe3de en betaalbare zorg, onderwijs met kansen voor iedereen en een betaalbare woning.

  Ondersteuning bij:
  Fysieke en/of digitale bedreiging | Integriteit | Preventie en trainingen | Vertrouwenspersonen / intervisie
 • Christen Democratisch Appel (CDA)

  Het CDA is een politieke partij. De christendemocratische partij staat voor een maatschappij gestoeld op de kernwaarden van de Bijbel. Waarden en traditie, familie en gezin, een eerlijke economie, zorg voor elkaar en een sterke samenleving zijn voor het CDA van belang.

  Ondersteuning bij:
  (Vermoedens van) integriteitsschending | Agressie en geweld | Integriteit | Integriteitsonderzoeken | Mentale druk | Nazorg | Preventie en trainingen | Screening | Vertrouwenspersonen / intervisie
 • D66 Bestuurdersvereniging

  D66 is een politieke partij die denkt en werkt vanuit het sociaal-liberalisme. Dat betekent dat de partij staat voor vrijheid in verbondenheid. De vijf richtingwijzers zijn: vertrouw op de eigen kracht van mensen, beloon prestatie en deel de welvaart, streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving, denk en handel internationaal, en koester de grondrechten en gedeelde waarden.

  Ondersteuning bij:
  Integriteit | Ondersteunen politieke ambtsdragers | Organisatie Netwerk Weerbaar Bestuur | Preventie en trainingen | Vertrouwenspersonen
 • De Rijksrecherche

  De Rijksrecherche staat voor een eerlijke overheid. Een van de belangrijkste taken van de Rijksrecherche is het opsporen en onderzoeken van (vermeend) strafbaar gedrag van overheidsfunctionarissen. Onder overheidsfunctionarissen worden zowel ambtenaren, bestuurders als bijvoorbeeld volksvertegenwoordigers en de rechterlijke macht verstaan.

  Ondersteuning bij:
  (Vermoedens van) integriteitsschending | Ambtelijke omkoping | Integriteitsonderzoeken | Ondermijning | Vertrouwenspersonen / intervisie
 • GroenLinks

  GroenLinks is een politieke partij waar meer dan 600 raadsleden en ruim 130 ambtsdragers zoals wethouders, gedeputeerden, burgemeesters en dagelijks bestuurders zich actief voor inzetten. GroenLinks zet zich in voor een land waarin de hoop het wint van de angst, de vernieuwing van de status quo, en eerlijke delen van egoïsme.

  Ondersteuning bij:
  Integriteit | Integriteitsonderzoeken | Mentale druk | Nazorg | Ondersteuningsteam | Preventie en trainingen | Screening | Vertrouwenspersonen / intervisie
 • Kring van commissarissen van de Koning (Kring cnvdK)

  De Kring van commissarissen van de Koning (CdK) is een gezamenlijk overlegorgaan. Het overleg van de Kring richt zich voornamelijk op de rijkstaken van de CdK. In die rol ziet de CdK vooral toe op de kwaliteit van het openbaar bestuur en de samenwerking tussen overheden in de provincie, waaronder ook rijksdiensten.

  Ondersteuning bij:
  (Vermoedens van) integriteitsschending | Fysieke en/of digitale bedreiging en intimidatie | Integriteit | Ondermijning | Ondersteuningsteam | Organisatie Netwerk Weerbaar Bestuur | Preventie en trainingen | Screening
 • Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) & Regionaal Informatie en Expertise Centra (RIEC)

  De Regionaal Informatie en Expertise Centra (RIEC) en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) vormen samen een landelijk dekkende netwerkorganisatie gericht op de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit. De RIEC’s en het LIEC ondersteunen de samenwerking tussen gemeenten, politie, OM, belastingdienst, Kmar, ISZW, provincies, UWV, Douane, FIOD, IND en NVWA. Deze samenwerking heeft als doel om de overheid en maatschappij weerbaarder te maken om zo ondermijning tegen te gaan.

  Ondersteuning bij:
  Integriteit | Ondermijning | Organisatie Netwerk Weerbaar Bestuur | Preventie en trainingen
 • Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB)

  Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is de beroepsvereniging van burgemeesters in Nederland. Vrijwel alle burgemeesters zijn lid. De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie.

  Ondersteuning bij:
  (Vermoedens van) integriteitsschending | Agressie en geweld | Anders namelijk: Doorverwijzing naar specialistische partijen | Integriteit | Mentale druk | Nazorg | Ondermijning | Stelsel bewaken en beveiligen | Veiligheid woning | Vertrouwenspersonen / intervisie
 • Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

  De Nederlandse Vereniging voor Raadsleden stelt zich ten doel om raadsleden en gemeenteraden sterk en krachtig in positie te krijgen onder het motto: 'Een sterke raad doet er toe'. Om raadsleden van goede dienstverlening te voorzien, werkt de vereniging samen met kennispartners.

  Ondersteuning bij:
  Agressie en geweld | Doorverwijzing naar specialistische partijen | Integriteit | Nazorg | Vertrouwenspersonen / intervisie
 • SGP-bestuurdersvereniging

  De SGP-bestuurdersvereniging is een vereniging voor alle SGP bestuurders en politici. Een belangrijk onderdeel van de vereniging is het geven van (persoonlijke) adviezen rondom politieke werkzaamheden. Daarbij is de vereniging vertegenwoordigd in diverse netwerken en onderhoudt het contacten met belangenorganisaties en collega-verenigingen.

  Ondersteuning bij:
  Fysieke en/of digitale bedreiging en intimidatie | Integriteit | Organisatie Netwerk Weerbaar Bestuur | Preventie en trainingen | Vertrouwenspersonen / intervisie
 • Slachtofferhulp Nederland

  Als politieke ambtsdrager kunt u helaas te maken krijgen met agressie, intimidatie, vernielingen of bedreigingen. Behalve de emotionele impact die dit op u en uw omgeving kan hebben, brengen dergelijke incidenten vaak ook het nodige papier- en regelwerk met zich mee.

  Ondersteuning bij:
  Advies stressklachten en omgaan met agressie | Afweging aangifte doen | Contact met de dader | Emotionele verwerking | Schadevergoeding | Strafproces; strafrechtelijk contact- of gebiedsverbod
 • Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (SIPA)

  Het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers is onderdeel van het CAOP en is in het leven geroepen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanaf 1 januari 2015 is het Steunpunt operationeel.

  Ondersteuning bij:
  (Vermoedens van) integriteitsschending | Integriteitsonderzoeken | Ondersteuningsteam | Preventie en trainingen | Rechtshulp | Screening | Vertrouwenspersonen / intervisie
 • Unie van Waterschappen (UvW)

  De Unie van Waterschappen is de vereniging van de Nederlandse waterschappen. Waterschappen zijn verantwoordelijk voor het beheer van waterkeringen, het regionale waterbeheer en het zuiveren van afvalwater.

  Ondersteuning bij:
  Fysieke en/of digitale bedreiging en intimidatie | Integriteit | Integriteitsonderzoeken | Organisatie Netwerk Weerbaar Bestuur | Screening
 • Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

  Het IPO behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. Enerzijds door een informerende en richtinggevende rol te spelen bij de (formele) voorbereiding van beleid dat voor de provincies van belang is. Anderzijds door kennisdeling met en informatievoorziening aan de provinciale partners en ‘stakeholders’.
   

  Ondersteuning bij:
  Netwerk binnen provincies | Provinciewet
 • Vereniging Statenlidnu

  Vereniging Statenlidnu is dé Nederlandse Vereniging voor statenleden. Betrokken, deskundige en krachtige provinciale statenleden dragen bij aan een sterk provinciaal bestuur. Daarmee zijn ze onmisbaar voor het functioneren van de Nederlandse democratie. Vereniging Statenlidnu komt op voor de belangen van statenleden en biedt ondersteuning op het gebied van deskundigheidsbevordering.

  Ondersteuning bij:
  Agressie en geweld | Mentale druk | Vertrouwenspersonen
 • Vereniging van Gemeentesecretarissen in Nederland (VGS)

  De Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) behartigt de belangen van gemeentesecretarissen. Dit doen zij door het organiseren van bijeenkomsten, het uitvoeren van onderzoek en het delen van informatie. De vereniging fungeert als klankbord voor de gemeentesecretarissen die vaak tussen de verschillende partijen in staat, enerzijds als adviseur van het college, anderzijds als eindverantwoordelijke voor de ambtenarenorganisatie.

  Ondersteuning bij:
  Ervaringen delen | Invulling ambt | Mentale druk | Vertrouwenspersoon
 • Vereniging van Griffiers (VvG)

  Griffiers zijn de schakel tussen raad en college, tussen Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten en komen in aanraking met diverse kanten van het openbaar bestuur. Griffiers vervullen binnen de gemeenten en provincies een belangrijke rol.

  Ondersteuning bij:
  Advies en ondersteuning | Agressie en geweld | Integriteit | Vertrouwenspersonen / intervisie
 • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. Dat doen ze door agendabepalend te zijn op vraagstukken en ontwikkelingen die voor gemeenten relevant zijn. En door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke opgaven.

  Ondersteuning bij:
  (Vermoedens van) integriteitsschending | Agressie en geweld | Fysieke en/of digitale bedreiging en intimidatie | Integriteit | Mentale druk | Nazorg | Ondermijning | Organisatie Netwerk Weerbaar Bestuur | Preventie en trainingen | Screening | Stelsel bewaken en beveiligen | Veiligheid woning | Vertrouwenspersonen / intervisie
 • Wethoudersvereniging (WHV)

  De Wethoudersvereniging is de beroepsvereniging voor wethouders. Sinds de oprichting in 2004 zet de Wethoudersvereniging zich in voor het wel en wee van alle wethouders. De huidige en mondige samenleving vraagt om reflectie op de rol en positie van de wethouder ten opzichte van krachten in de samenleving. Hierbij staat de gedachte centraal dat het wethouderschap een specifiek politiek-bestuurlijk vak is en elk vak verder kan worden geprofessionaliseerd.

  Ondersteuning bij:
  (Vermoedens van) integriteitsschending | Agressie en geweld | Bestuurscrises | Fysieke en/of digitale bedreiging en intimidatie | Integriteit | Integriteitsonderzoeken | Intervisie en coaching | Mentale druk | Nazorg | Ondermijning | Ondersteuningsteam | Preventie en trainingen | Rechtshulp | Screening | Stelsel bewaken en beveiligen | Veiligheid woning | Vertrouwenspersonen