Stelsel bewaken en beveiligen

De Nederlandse overheid beschermt tegen bedreigingen. Deze bescherming is geregeld in het Stelsel Bewaken en Beveiligen. Het Stelsel heeft als doel om (terroristische) aanslagen op personen, objecten en diensten te voorkomen. Indien er sprake is van dreiging, regelt het stelsel op welke manier beveiligd wordt. De partijen die betrokken zijn bij het Stelsel Bewaken en Beveiligen zijn: politie, Koninklijke Marechaussee, Openbaar Ministerie, lokale besturen, inlichtingen- en veiligheidsdiensten, ministeries en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Factsheet NCTV

Wanneer u te maken krijgt met agressie of bedreigingen heeft dit een grote impact op u en uw omgeving. Uw aangifte of melding vormt het startpunt voor de politie en het Openbaar Ministerie om te weten of en zo ja welke beveiligingsmaatregelen noodzakelijk zijn. Dan krijgt u te maken met het Stelsel Bewaken en Beveiligen. Het Stelsel is het geheel van regelgeving en afspraken die gaan over het voorkomen van aanslagen op personen, objecten en diensten. Het Stelsel regelt hoe op basis van dreigings- en risico-informatie tot beveiligingsmaatregelen wordt besloten en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering.

Verantwoordelijk

De eigen veiligheid is primair de verantwoordelijkheid van de burger en zijn werkgever. Voor raadsleden, wethouders en burgemeesters is de gemeente aangewezen als werkgever. Wanneer de persoon en werkgever zelf geen weerstand (meer) kunnen bieden, treft de overheid aanvullende maatregelen. De taak om te bewaken en te beveiligen maakt onderdeel uit van de politietaak om zorg te dragen voor de daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde.

In de praktijk

Als politieke ambtsdrager zijn er verschillende zaken waar u zelf op kunt letten om risico’s te verkleinen. Bewust gedrag en een bewuste houding maken u zekerder. Wanneer u te maken krijgt met agressie of bedreiging is het van belang dat u aangifte of een melding doet bij de politie. Bij de afdeling Regionale Conflict en Crisisbeheersing (RCCB) wordt een weging gedaan of het nodig is het incident of de bedreiging verder te duiden in het kader van het Stelsel Bewaken en Beveiligen. In ernstige gevallen kunnen OM en politie beveiligingsmaatregelen treffen, zoals (camera-)toezicht of persoonsbeveiliging. Ook kan het OM of de politie adviseren om aanpassingen en beveiligingsmaatregelen treffen aan woning en werkplek. Wanneer u als politieke ambtsdrager twijfelt of u aangifte moet doen van een incident, is het van belang dat u dit in ieder geval bespreekt met de lokale politie. De politie kan u adviseren over het al dan niet doen van aangifte en uw melding wordt als mutatie opgeslagen.

Meer informatie vindt u in de factsheet Bewaken en Beveiligen (pdf). Lees meer over aangifte doen.