Vereniging van Gemeentesecretarissen in Nederland (VGS)

De Vereniging van Gemeentesecretarissen (VGS) behartigt de belangen van gemeentesecretarissen. Dit doen zij door het organiseren van bijeenkomsten, het uitvoeren van onderzoek en het delen van informatie. De vereniging fungeert als klankbord voor de gemeentesecretarissen die vaak tussen de verschillende partijen in staat, enerzijds als adviseur van het college, anderzijds als eindverantwoordelijke voor de ambtenarenorganisatie.

Ondersteuning

De VGS ondersteunt haar leden door middel van informeren en signaleren, visie vormen en mening geven, onderling adviseren en vertegenwoordigen. De VGS ondersteunt de leden die actief zijn in landelijke netwerken. Zo neemt de VGS, vanuit de expertrol die de organisatie heeft, regelmatig het initiatief om haar visie te geven op ontwikkelingen in het openbaar bestuur. De leden van VGS ondersteunen politieke ambtsdragers vanuit hun eigen werkkring. De vereniging opent het netwerk voor haar leden, maar biedt zelf geen directe ondersteuning aan politieke ambtsdragers.

De VGS biedt wel vertrouwenspersonen, buddy’s en rechtsbijstand. Daarnaast organiseert de VGS intervisiegroepen en bijeenkomsten voor de gemeentesecretarissen die daar behoefte aan hebben.

Mentale druk | Invulling ambt | Ervaringen delen | Vertrouwenspersoon

Contact