Vereniging Interprovinciaal Overleg (IPO)

Het IPO behartigt de gezamenlijke belangen van de provincies in ‘Den Haag’ en ‘Brussel’. Enerzijds door een informerende en richtinggevende rol te spelen bij de (formele) voorbereiding van beleid dat voor de provincies van belang is. Anderzijds door kennisdeling met en informatievoorziening aan de provinciale partners en ‘stakeholders’.
 

Het IPO biedt tevens een platform aan de provincies voor het stimuleren van innovatie en de uitwisseling van kennis. Op deze wijze kunnen provincies ‘best practices’ uitwisselen en vernieuwingen in het provinciaal beleid aansnijden. Doel daarbij is een bijdrage leveren aan de kwaliteit, effectiviteit en efficiency van het openbaar bestuur.

Netwerk en hulp bij vragen

Het IPO faciliteert een netwerk van integriteitscoördinatoren. Zo heeft het IPO onder andere contact met het kabinet, het parlement, de ministeries, de Europese Unie en maatschappelijke organisaties op de terreinen waar de provincies actief zijn. Daarnaast heeft IPO, samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een handreiking integriteit opgesteld.

IPO ontvangt zelf geen vragen van politieke ambtsdragers. Vragen komen binnen bij provincies, zowel via griffie als via de Commissaris van de Koning.

Netwerk binnen provincies | Provinciewet