Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers (SIPA)

Het Steunpunt Integriteitsonderzoek Politieke Ambtsdragers is onderdeel van het CAOP en is in het leven geroepen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanaf 1 januari 2015 is het Steunpunt operationeel.

Het Steunpunt adviseert commissarissen van de Koning, burgemeesters en voorzitters van waterschappen. Bij het signaal van een mogelijke integriteitsschending door een politieke ambtsdrager, zijn zij meestal opdrachtgever tot integriteitsonderzoek. Soms overweegt de volksvertegenwoordiging om zelf opdracht te geven tot een onderzoek. Zij kan het Steunpunt dan ook inschakelen voor advies.

Advies integriteitsonderzoek

Het Steunpunt adviseert over de aanpak van mogelijke integriteitsschendingen door politieke ambtsdragers. Dit advies richt zich vooral op de manier waarop een goed integriteitsonderzoek moet verlopen. Het Steunpunt adviseert met name burgemeesters die vragen hebben over mogelijk integriteitonderzoek inzake kwesties rondom politieke ambtsdragers, zoals wethouders en raadsleden. De meest gestelde vragen hebben betrekking op mogelijke belangenverstrengeling, het lekken van vertrouwelijke informatie, ongewenst gedrag en misbruik van de “integriteitskaart”. Doordat het Steunpunt vanaf het eerste signaal van mogelijke integriteitsschending kan worden ingeschakeld, stelt dit bestuurders in staat vanaf het begin weloverwogen beslissingen te nemen. Het Steunpunt doet zelf geen onderzoek. En bestuurders blijven zelf verantwoordelijk voor de gekozen aanpak en uitvoering.

Aanvullende taken

Naast het advies geeft het Steunpunt ook algemene voorlichting over de aanpak van integriteitsschendingen. Daarnaast worden contacten met het onderzoeksveld onderhouden, relevante casuïstiek anoniem geregistreerd en nieuwe ontwikkelingen, trends en patronen gesignaleerd.  

Faciliteiten voor beveiligd mailen zijn voorhanden. Het verzoek om niet spontaan vertrouwelijke stukken toe te zenden.

Screening | Preventie en trainingen | (Vermoedens van) integriteitsschending | Integriteitsonderzoeken | Ondersteuningsteam | Vertrouwenspersonen / intervisie | Rechtshulp

Contact