Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB)

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is de beroepsvereniging van burgemeesters in Nederland. Vrijwel alle burgemeesters zijn lid. De vereniging richt zich vooral op de ontwikkeling van de burgemeestersfunctie.

Daarbij hoort collectieve belangenbehartiging, het verzorgen van een uitgebreid opleidingsprogramma en het bevorderen van de onderlinge contacten tussen burgemeesters door middel van congressen en bijeenkomsten.

Hulp bij vraagstukken, opleiding en advies

Burgemeesters kunnen met hun vragen over bestuurlijke bevoegdheden en de persoonlijke invulling van het ambt bij het NGB terecht. Daarnaast raadplegen burgermeesters de organisatie voor rechtspositionele vragen. De vragen die bij het NGB binnenkomen zijn divers. Ze kunnen gaan over de rol van de burgemeester zelf of over de positie van burgemeester als hoeder van de integriteit binnen het lokaal bestuur. Hoe gaat u om met integriteitskwesties? Hoe weegt u de persoonlijke belangen van een raadslid of wethouder af? Hoe gaat u om met handhaving als u in een nieuwe gemeente komt, waar handhaving niet hoog op de agenda stond? Op deze vragen geeft het NGB u passend antwoord. Desgewenst brengen ze burgemeesters in contact met ervaren collega’s. In het geval van persoonlijke bedreigingen geldt dit ook voor partners en familie van de betrokken burgemeesters, die tevens onder de bedreiging (kunnen) lijden.

Agressie en geweld | Veiligheid woning | Mentale druk | Ondermijning | Stelsel bewaken en beveiligen | Nazorg | Integriteit | (Vermoedens van) integriteitsschending | Vertrouwenspersonen / intervisie | Anders namelijk: Doorverwijzing naar specialistische partijen

Contact